"xtreme katana"

http://www.youtube.com/watch?v=950DL0qVvEU
http://www.youtube.com/watch?v=mV1GjGzFpzk
http://www.youtube.com/watch?v=ZaitrQS5AVM
http://www.youtube.com/watch?v=n8BcH4biGUM
http://www.youtube.com/watch?v=zeGxgZiVhQk
http://www.youtube.com/watch?v=V_75k06vs3g